4 Artworks

Webdesign & artwork

Let’s create!

Verwerkersovereenkomst

, en het zal enVerwerkersovereenkomst  van 4 Artworks

Deze Verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van iedere overeenkomst met betrekking tot alle diensten tussen 4 Artworks ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53352912
(hierna: “4 Artworks”) en haar opdrachtgever. De diensten kunnen betrekking hebben op logo’s, illustraties, schilderijen en websites. In het kader van deze Verwerkersovereenkomst wordt 4 Artworks genoemd als “Verwerker/opdrachtnemer” en de wederpartij (klant) als “Opdrachtgever ”.

1. Bij een overeenkomst, offerte en bevestiging daarvan:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en het nakomen van alle tussen de opdrachtgever en 4 Artworks (hierna: opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigen als gevolg van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of wanneer er sprake is van prijsstijgingen bij aanschaf van materialen of andere benodigdheden. Prijzen zijn inclusief BTW (de BTW wordt daarnaast op de offerte vermeldt). De opdrachtgever staat in voor de correctheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Mochten er onvoorzien omstandigheden optreden waarbij vertraging is opgelopen, door externe partijen en bedrijven, dan zal de opdrachtnemer zoeken naar een passende oplossing binnen de kennis en kunde van de opdrachtnemer en hier over communiceren met de opdrachtgever.

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief. Mochten er wijzingen zijn dan worden deze overeengekomen met de opdrachtgever.

2.4 Niet behorend bij de taken van de opdrachtnemer:
a. het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7 Indien er externe leveranciers in gebreke zijn gebleken met betrekking tot het goed kunnen opleveren van een project, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover contacteren en ernaar streven zo snel mogelijk een passende oplossing te realiseren. En daarbij naar beste weten de belangen van de opdrachtgever te behartigen. Indien er een oplossing is gevonden, zal er een nieuwe overeenkomst tot stand worden gebracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, wanneer er sprake is van wijzigingen in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal daarnaast de opdrachtgever contact laten opnemen met de nieuwe leverancier en alleen, indien gewenst door de opdrachtgever, als consulant betrokken zijn. De opdrachtgever gaat daarop een relatie aan met de leverancier. Kosten voor diensten die nodig zijn om het alsnog het project te kunnen opleveren worden tussen leverancier en de opdrachtgever verrekend.

2.8  Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen als derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Kosten en risico hiervoor zijn voor risico van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Of tot maximaal €‎ 20.000,- wat de verzekeraar uitkeert.

3.2 Wanneer de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. De opdrachtgever dient vervolgens zelf de correcte en specifieke offerte op te vragen en overeen te komen met derden. 

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever. 

3.4 Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer dit schriftelijk goedkeuren en bevestigen. 

3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendoms-rechten

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt.

4.3 De opdrachtnemer zal in een overeenkomst opnemen waar de naam van de opdrachtgever op de website rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, schetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, proefschilderijen, kleurenschema’s, illustraties) eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5. Inschakelen van derden

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd.
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6 De opdrachtnemer mag indien hierover overeenstemming is de resultaten gebruiken voor eigen portfolio op de website.

6. Betalingen

6.1 De opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief of een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

6.3 Wanneer de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

6.5. Sommige projecten kan de opdrachtnemer anders factureren. Dit kan zijn in het geval van een opdracht voor een vrijwilligersorganisatie, stichting of opdrachten die overlap hebben met een leertraject van de opdrachtnemer. Dit is in de eerste offerte voor de start van een project schriftelijk vastgelegd of in een herziening van werkzaamheden tentijde van het project. Wanneer in een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen dat de betaling via een vrijwillige donatie kan worden voldaan, is de opdrachtgever niet verplicht een donatie te doen. Tevens kan bij een overeenkomst waarbij eventuele betaling in de vorm van een vrijwillige donatie is geaccepteerd, geen kosten dan wel schade worden verhaald op de opdrachtnemer. Indien werkzaamheden in de overeenkomst zijn overeengekomen, waarin wordt vermeldt dat de betaling in de vorm van een donatie is geaccepteerd, mag de opdrachtgever de werkzaamheden op ieder moment annuleren. Hiervoor worden geen kosten gefactureerd.

7. Betaling en ontbinding

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de opdrachtnemer zijn voldaan.

7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,- excl. BTW bedragen.

7.4 De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5 De opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8. Opzegging en ontbinding van een overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de opdrachtnemer, of wanneer de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% boven op het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

8.5 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. Alsmede een herziende overeenkomst met de opdrachtgever te sluiten.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en/of de hoogte van de schriftelijk overeengekomen offerte.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 maand vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. Mocht er na oplevering van een website en/of dienst bij 4 Artworks geen overeenkomst met betrekking tot AVG voorwaarden voor websites dan vervalt direct na oplevering de aansprakelijkheid bij eventuele wetswijzigingen en in de daarna veranderde webtoegankelijkheids eisen.

10.5 Bij het beëindigen van het bedrijf 4 Artworks. Zal alle aansprakelijkheid richting 4 Artworks komen te vervallen. De opdrachtnemer draagt wel zorg voor de huidige opdrachtgevers om over te stappen naar een passende oplossing en overdracht naar andere opdrachtnemers.

11. Overige bepalingen

11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de opdrachtnemer of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.
Aanvullende voorwaarden.

In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden welke op deze offerte van toepassing zijn, en welke u als bijlage bij deze offerte aantreft (of: welke u reeds eerder zijn toegezonden), gelden de volgende bepalingen:

1. Specificaties

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen.

2. Contactpersonen

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.

3.Juiste aanlevering materialen
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de opdrachtnemer ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door opdrachtnemer in het kader van de opdracht te gebruiken.

4. Stand der techniek

Opdrachtnemer zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.

5. Bijzondere garantiebepaling voor applicaties op internet

In geval van een opdracht voor de ontwikkeling van een website, zal opdrachtnemer eventuele gebreken in de applicatie zo snel mogelijk na installatie herstellen. Of indien het buiten de expertise blijkt om op te lossen door de opdrachtnemer, in overleg met de opdrachtgever, overgedragen naar een ontwikkelaar die de expertise wel heeft. Dit voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van opdrachtnemer niet voldoen aan de opgestelde specificaties.

6. Verval bijzondere garantie voor applicaties op internet

Opdrachtnemer behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer een gebrek tracht te herstellen.

8. Uitbreiding diensten opdrachtnemer

Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre (in het geval van een website) betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.

9. Inschakelen providers en andere dienstverleners

Indien opdrachtnemer adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te schakelen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

10. Extra werkzaamheden

Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

11. Gebruik resultaat

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.

12. Licentie voor het gebruik van het (grafisch) ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

13. Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de voor het resultaat door het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties, alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie, ongeacht of deze software of applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.

14. Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en (muziek)composities. Voor het materiaal dat opdrachtnemer voorstelt in het resultaat toe te passen, kan de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

15. Dagelijks gebruik van een website

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van een applicatie binnen de door opdrachtnemer aangegeven grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. Het is in ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van opdrachtnemer wijzigingen aan te brengen in: – het (basis)ontwerp – de openingspagina – de basisstructuur – de programmatuur – het navigatiesysteem

18. Beëindiging relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een website gelijk te stellen ontwerp, of het maken van artwork of logo’s, zullen beide partijen, indien de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te komen, zodat de website of het artwork nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.

19. Naamsvermelding

Opdrachtnemer mag, indien overeengekomen met de opdrachtgever, diens naam op een bescheiden wijze op de eigen bedrijfswebsite in het resultaat en/of portfolio op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

Neem contact op

Contactgegevens

Ampèrestraat 51A
2563 ZR Den Haag
info@4-artworks.com

Telefoon

06-19426924

Kvk nummer

53352912

Koekjes | Privacy & Algemene Voorwaarden | Verwerkingsovereenkomst

Ga naar de inhoud